องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564
      

ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564

 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้า...
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุริต ...
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 25...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปีงบปร...
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองเด็กในการส่งเสริม...
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาห...
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือ...
  การป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแก่งดินสอ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัย...
  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
      
 
  โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย...
      
 
  โครงการแข่งขันกี่ฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต...
      
 
  ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลแก่งดินสอ
       ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุง