องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
      
เนื่องจากในเดือนมกราคม - เดือนกันยายน  2563 จะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพ้ข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ จะดำเนินการโอนเงินโดยกรมบัญชีกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอจึงขอแจ้งผู้มีสิทธิ์ทุกท่า...
 
  ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้...
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำ...
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 25...
  ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  กิจกรรมวิ่งไปเดินกลับ ระยะทาง 9 กิโลเมตร
  กิจกรรมปลูกปอเทืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเ...
  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562
  ปลูกป่าทดแทน ม.9
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำ...
 
  กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ ป...
       กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
 
  พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งใหญ่ ปีการศ...
      
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเ...
 
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
       เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาอบต.แก่งดินสอ ร่วมกันทำบุญตักบ...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุง