องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาจำนงสุจริตใน...
       นายสำราญ  อ่อนอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดง...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้า...
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุริต ...
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือ...
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...
  ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ
  ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล
  สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งดินสอ
  ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้...
  กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ ป...
       กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
 
  พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งใหญ่ ปีการศ...
      
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเ...
 
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
       เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาอบต.แก่งดินสอ ร่วมกันทำบุญตักบ...
 
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรังปรุง