องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบองค์การบริหารา้วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]8
2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]9
3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.ย. 2562 ]10
4 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]8
5 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]8
6 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]8
7 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]7
8 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]8
9 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]7
10 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]10
 
หน้า 1|2