องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
 
 
 

 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
 ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)
 ระบบข้อมูลบุคลากร (HR)
 ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยายบและแผน

นักวิชาการศึกษา

นิติกร

นักพัฒนาชุมชน

[นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วิศวกรรมโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

[เจ้าพนักงานการเงินและบัญช

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครูผู้ดูแลเด็ก