องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 เม.ย. 2564 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ย. 2563 ]7
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ย. 2563 ]6
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]7
5 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2563 ]8
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 1 มิ.ย. 2562 ]10