องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ต.ค. 2564 ]10
2 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ต.ค. 2564 ]6
3 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 1 ต.ค. 2564 ]6
4 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่9) [ 29 ก.ย. 2564 ]5
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]16
6 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 15 ก.ย. 2564 ]11
7 ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรเสียหายและการเกิดโรคระบาดสัตว์ในโค(โรคลัมปีสกีน)ที่จะได้รับความช่วยเหลือ [ 13 ก.ย. 2564 ]8
8 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]13
9 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่8) [ 8 ก.ย. 2564 ]11
10 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [ 1 ก.ย. 2564 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31