องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 713 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและผู้ประสบวาตภัย [ 20 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ย. 2566 ]1
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]3
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 6 ก.ย. 2566 ]9
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]4
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]4
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]6
8 ค่ากลางในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]4
9 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]4
10 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 1 ก.ย. 2566 ]5
11 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ 31 สิงหาคม [ 31 ส.ค. 2566 ]6
12 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ปรัสบวาตภัย [ 31 ส.ค. 2566 ]3
13 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  [ 31 ส.ค. 2566 ]6
14 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
15 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพผลการเกษตรและผู้ประสบภัยวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 29 ส.ค. 2566 ]4
16 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่2/2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]4
17 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]1
18 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]6
19 ปิดประกาศหนังสืออำเภอนาดี อนุญาตขยายเวลาประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]8
20 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ส.ค. 2566 ]8
21 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  [ 15 ส.ค. 2566 ]6
22 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 15 ส.ค. 2566 ]4
23 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]4
24 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]4
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ่ยุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]5
26 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน กรกฎาคม2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]4
27 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพผลการเกษตรและผู้ประสบภัยวาตภัย [ 27 ก.ค. 2566 ]6
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และ แก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]10
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]12
30 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาอบต.แก่งดินสอ [ 18 ก.ค. 2566 ]8
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ก.ค. 2566 ]7
32 รายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ก.ค. 2566 ]5
33 ใบสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]346
34 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]103
35 หลักเกณฑ์การให้การศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน [ 14 ก.ค. 2566 ]3
36 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย [ 14 ก.ค. 2566 ]6
37 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]4
38 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 11/2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]5
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]5
40 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2566 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18