องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 594 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]1
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 2 มี.ค. 2566 ]3
3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พ.ศ.2566 -2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]4
4 ประกาศผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]5
5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูแล้ง [ 23 ก.พ. 2566 ]3
6 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]5
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]3
8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]3
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 ก.พ. 2566 ]5
10 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
11 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
12 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
13 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 13 ก.พ. 2566 ]4
14 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร [ 10 ก.พ. 2566 ]8
15 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 8 ก.พ. 2566 ]6
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ ประจำปีสมัยแรกของปี 2566 ครั้งที่1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]9
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]5
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ก.พ. 2566 ]2
19 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 1 ก.พ. 2566 ]5
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30