องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้า...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 323]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุริต ...[วันที่ 2021-02-02][ผู้อ่าน 253]
 
  มาตราการประหยัดพลังงานของ อบต.แก่งดินสอ[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 61]
 
  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2020-12-01][ผู้อ่าน 221]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปีงบปร...[วันที่ 2020-09-20][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองเด็กในการส่งเสริม...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 255]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาห...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 207]
 
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือ...[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 301]
 
  การป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแก่งดินสอ[วันที่ 2020-08-24][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัย...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 192]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยข้าราชการ ...[วันที่ 2020-08-20][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำต้านภัยมะเร็งเต้า...[วันที่ 2020-08-19][ผู้อ่าน 152]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8