องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบคจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเาณฑ์นะเพื่อนไข่ในการเลื่อนชั้นเงินเดือนหนัลงานส่วบตำบล พ.ค. 2558 [ 14 มี.ค. 2566 ]27
2 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์ และการร้องทุกขื 2558 [ 24 ก.พ. 2566 ]24
3 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน คำจ้าง และคำตอบแทนพิเศษสำหรับหนักงานส่วบตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 ก.พ. 2566 ]28
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข่ในการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 17 ก.พ. 2566 ]24
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาบบุคลลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ก.พ. 2566 ]26
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ม.ค. 2566 ]23
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]25
8 ประกาตคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี ชื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนใขในการเลื่อนขั้นเงินเคือนทนักงานส่วนทำบล (ฉบับที่ ๒) 2563๓ [ 18 ม.ค. 2566 ]25
9 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนใช้เกี่ยวกับการให้หนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดืยน พ.ศ.2๕๕๘ [ 17 ม.ค. 2566 ]30
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 12 ม.ค. 2566 ]24
11 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราจการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2566 ]25
12 ประกาศคณะกรรมการหนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 ธ.ค. 2565 ]24