องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 1 เม.ย. 2565 ]119
2 ระเบียบองค์การบริหารา้วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]198
3 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]245
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.ย. 2562 ]208
5 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]266
6 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]209
7 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]360
8 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]249
9 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]204
10 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]209
11 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]274
12 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]200
13 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]198
14 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]195
15 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]325
16 ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]189