องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

แก่งดินสอเมืองน่าอยู่   สังคมแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมล้ำค่า

การเกษตรก้าวหน้า   ประชาชนอยู่ดีมีสุข