องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นางสาววรวรรณ บุญมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-ว่าง-

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 

-ว่าง- -ว่าง- นายจีรวัฒน์ ปัตถานัง -ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
สัตวแพทย์ ปง/ชง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปก/ชก เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง/ชง
 
-ว่าง- นางสาวนภัสวรรณ  เดชศร นายนาวี สงวนยิ้ม นายวิทยา เพียวงษา
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานขับรถขยะ พนักงานช่วยชีวิตคน
     
นางสาวลินดา  แสงจันทร์ นางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทก นายรัตนศักดิ์ ดลรัศมี นางสาววิภาวรรณ จันวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถขยะ พนักงานช่วยชีวิตคน
 
นายสมบัติ มาลา

นายรุ่งโรจน์ พูลศรี นายสุริยัน สัตย์ซื่อ
 พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถกู้ชีพ