องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางสาวดลยา  พละเดช
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


น.ส.ลินดา  แสงจันทร์
นางสาววิภาวรรณ จันวิจิตร
นายนาวี สงวนยิ้ม
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานช่วยชีวิตคน
พนักงานขับรถขยะนางสาวนภัสวรรณ  เดชศร
นายวิทยา เพียวงษา
นายรัตนศักดิ์ ดลรัศมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานช่วยชีวิตคน พนักงานประจำรถขยะนางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทก
นายสุริยัน สัตย์ซื่อ
นายรุ่งโรจน์ พูลศรี
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานประจำรถขยะ