องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
โทร 037-210616 มือถือ 096-706435
     
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ
โทร 037-210616 
 
 
   
 นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
นายสุเทพ  ฉุนตู 
นายรุธ พันธ์ภูมิ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 037-210616  
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 037-210616
มือถือ 098-2729388
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 037-210616  
มือถือ  080-9411947
 
   
 นายชยุต ทิพวัน
  นางสาวดลยา  พละเดช
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 037-210616  
มือถือ 081-9204314
  รองปลัด อบต.แก่งดินสอ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม