องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาววรวรรณ บุญมี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
-ว่าง-
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
     
 นางสาวอิสลาวัลย์ อ่อนสันเทียะ  นางสาวนีรนุช ภูบัวเพชร นายไพรรัตน์ ฤาประสิทธิ์ -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง นักวิชาการศึกษา ปก/ชก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นักสันทนาการ ปก/ชก.

นางสาวน้ำฝนทิพย์  ถิระพันธ์ นางสาวพาชื่น  จันดา -ว่าง-
ครู ครู เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ปง/ชง
     
 นางสาววิสารัตน์  งดสันเทียะ นางกิ่งดาว  อ่อนฉ่ำ

ครู ผู้ดูแลเด็กนางสาวยุพา  หากระสัง  นางสาวปรัศนีย์ ละบุญเรือง

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กนางสาวดวงกมล  เคนสิบสาม นางสาวอัญชลี เกาะสเกตุ

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก