องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายรุธ  พันธ์ภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 นางสาวนีรนุช ภูบัวเพชร
 นางสาวอิสราวัลย์ อ่อนสันเทียะ
นายไพรรัตน์ ฤาประสิทธิ์
 นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 

 
นางสาวน้ำฝนทิพย์  ถิระพันธ์  นางสาววิสารัตน์  งดสันเทียะ นางสาวพาชื่น  จันดา
ครู หัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครู
   

 
นางกิ่งดาว  อ่อนฉ่ำ  นางสาวปรัศนีย์ ละบุญเรือง นางสาวยุพา  หากระสัง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวดวงกมล  เคนสิบสาม นางสาวนาตยา  นินสีนวล นางสาวอัญชลี เกาะสเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 นางรัชนี ศรีกระสอน
 นายณัฐวุฒิ ยอดเจริญ
พนักงานจ้างเหมา
ยาม