องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายรุธ  พันธ์ภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 นางปาริชาติ ว่องไว
 นางสาววิสารัตน์  งดสันเทียะ นายไพรรัตน์ ฤาประสิทธิ์
 นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
นางสาวน้ำฝนทิพย์  ถิระพันธ์ นางสาวพาชื่น  จันดา นางสาวฤทัยรัตน์  ยี่ภู่
ครู ครู ผู้ดูแลเด็ก
   

 
นางกิ่งดาว  อ่อนฉ่ำ  นางสาวปรัศนีย์ ละบุญเรือง นางสาวยุพา  หากระสัง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวดวงกมล  เคนสิบสาม นางสาวนาตยา  นินสีนวล นางสาวอัญชลี เกาะสเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 นางรัชนี ศรีกระสอน
 นายณัฐวุฒิ ยอดเจริญ
พนักงานจ้างเหมา
ยาม