องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
กองคลัง


 
 นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
-ว่าง- 

 - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   

นายณรงค์ ชาญนรา
นางสุมาลี นามพบ
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ/ชำนาญการ

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
   
 -ว่าง-
  -ว่าง- 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 

 นางสาววรรณนิษา สมพะมิตร

 นางสาวขนิษฐา  ทับถม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสาวทิพวรรณ  ละมูล

  นางสาวอทิตยา  นาวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
   -ว่าง-  
    พนักงานขับรถ