องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
กองคลัง


 
 นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ ชาญนรา
นักวิชาการคลัง
   
 
-ว่าง- 
นางสุมาลี นามพบ
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

   
 นางสาววรรณนิษา สมพะมิตร
 นางสาวอทิตยา  นาวา
นางสาวทิพวรรณ  ละมูล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 นางสาวขนิษฐา  ทับถม
 

 นายชนะชัย ภูมิชิน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 พนักงานขับรถ