องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
สำนักปลัด

 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
     
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ  นางสาวปราณี ประทีปแก้ว

นายชยุต ทิพวัน นางสาวอรนรินทร์ กงเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผน
   
 
- ว่าง -
นายสันติชัย  ภูมูลเมือง
-ว่าง-
- นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
 
 
นางสาววริศรา ขันทอง
นายสุรเดช ลาลุน
นายทฤษฎี วีระจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
นางธศรวรรณ อินเรือง
นางสาวกาญจนา โคตุทา
- ว่าง -
 นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 นางสาวฐิติพร คงทน
นางวันนา กระจ่างวรรณ์
นายจักรพันธ์ สตาภิรมณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานประจำรถน้ำ


น.ส.วิจิตรา  พรมพิลา
น.ส.ณัฐวรา  ดอนสระน้อย
นางบุษบง  ทาพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
นายชายชาติ สุไธสง
นายศักดิ์ แสงเจริญ
นายชูชาติ พูเมือง
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ
ยาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา