องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
สำนักปลัด

 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
     
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ  
 
 
 
นายชยุต ทิพวัน
นายสันติชัย  ภูมูลเมือง
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 
- ว่าง -
- ว่าง -
นางสาวจิราพร  ชาสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นางธศรวรรณ์ อินเรือง
-ว่าง-
นางวันนา กระจ่างวรรณ์
 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 


นางสาวฐิติพร คงทน
นายชูชาติ พูเมือง
นายจักรพันธ์ สตาภิรมณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา
พนักงานประจำรถน้ำ
น.ส.วิจิตรา  พรมพิลา
น.ส.ณัฐวรา  ดอนสระน้อย
นางบุษบง  ทาพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
นักการภารโรงนายสุริโย นินสีนวล
นายศักดิ์ แสงเจริญ

พนักงานขับรถ
ยาม