องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สภา อบต.


 นายเอนก  ธนะไพบูลย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายถนิท ทองจ้อย 
นายเจษฎา เทียนน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาววรนัน ทองบรรจง
นางสาวสุภาวดี อ่อนอรุณ
นางอัมพร พันเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายคำ แก่นปลั่ง
นายนิคม ทับถม
นายถนิท ทองจ้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6นายวันชัย ไพเราะ
นายคมสันต์ แนวสูง
นายสังวร พรมศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวันชัย จำเนียรสวัสดิ์
นายอเนก ธนะไพบูลย์
นายวิรัตน์  ศรีลาสร้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12