องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสำราญ อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
โทรศัพท์ 09 8471 1864


นายสุริวงค์ พรมพิลา
นายบุญเกิด กระจ่างวรรณ์
รองนายกอบต.แก่งดินสอ
โทรศัพท์ 08 2204 0642 
รองนายกอบต.แก่งดินสอ
โทรศัพท์ 09 9006 7389

                                  


นายเจษฎา เทียนน้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
โทรศัพท์ 09 5330 8122

         


นายชุต ทิพวัน
นายสุเทพ ฉุนตู
นายรุธ พันธ์ภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 08 1920 4314
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 09 8272 9388
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 06 5246 4982


นางสาวดลยา พละเดช

นางระเบียบ จันทร์สำรวม
รองปลัด อบต.แก่งดินสอ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 08 9230 6970

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 08 19499956