องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปได้วย  นายสำราญ  อ่อนอรุณ  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ผู้นำชุมชน ทั้ัง 12 หมู่บ้าน  ผุ้แทนภาคราชการ ประชาคมเป็นกรรมการร โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบนโยบาย ทิศทางหมู่บ้านหรือชุมชน  และเห้นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-15
2024-04-13
2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06