องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายสำราญ   อ่อนอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป้นการรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่อง๕์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ท เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาของแต่ละหมุ่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมมในทุกระดับอันนำไปสุ่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอได้ลงพื้นที่ประชุม ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินเทิน    เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2565  





2024-05-15
2024-04-13
2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19