องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Toierance)


นายสำราญ  อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Toierance) ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี