องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 28 กรกฎาคม 2563