องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๐ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ  จะจัดโครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ให้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล   ตามแนวทางในพระราชดำริ และสนองพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ต้นน้ำ ลำธาร  โดยมีเป้าหมายผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ประชาชน  เยาวชนและนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่  ประมาณ  ๑00 คน ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ในหมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ ๘  ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ขนาดเนื้อที่ ๘ ไร่  พันธุ์กล้าต้นไม้ รวมทั้งสิ้น ๑00 ต้น
 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์   จึงขอเชิญท่าน พร้อมทั้งบุคลากร
ในหน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม 25๖๐ ณ บริเวณสวนป่าสาธารณะบ้านหินเทิน หมู่ที่ ๘ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    ตั้งแต่เวลา 0๙.00 น. เป็นต้นไป  รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้