ลานกกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 - 12
  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
  โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวาย...