วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 17 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ 1-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 1-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง