วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ดื่มช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง