วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเตรียมสนามและเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อชุดนักกีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 ) บ้านทับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน ( หมู่ที่ 7 ) บ้านเขาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) บ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง