วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านวังรีเชื่อมบ้านแก่งดินสอ (กลุ่มเชื่อมถนนลาดยางโรงเรียนบ้านวังรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (กลุ่มนายบุญชู นาคกุลบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (กลุ่มนายล่ำ วงษ์สา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 (กลุ่มนายบุญธรรม เครือขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มประมวล ธิประโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง