วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอไรส์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด 200 ลิตร และนมยูเอสที รสจืดบรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร เทอม 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4) บ้านบุกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเตรียมสนามและเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง