วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรี (กลุ่มนางประนอม เพ็ชรตุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๒ ตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-9634 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง