วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง