วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน กง-623 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง