วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบเอกสาร,เครื่องเจาะกระดาษและระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อตู้ทำน้ำเย็น และ ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ และซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน อบต.แก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แผงกั้นพาติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง