วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน อบต.แก่งดินสอ (สำนักปลัด) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่นสำหรับเด็ก (บ้านลม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งฐานกิจกรรมและค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดบรรจุถุง ถุงละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง