วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน)
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 บ้านวังรี - บ้านบุกล้วย (กลุ่มนางสายรุ้ง ช่วงเปีย)
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ)
3  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ ประำจเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 19 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที รสจืด บรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร (ตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง