วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-9634 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแอร์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 จำนวน 62 วันๆละ 185 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง