วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แก่งดินสอ เทอม 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓ วันๆละ ๑๙๔ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์ คงกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มไปคลองดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน (กลุ่มนายเฮง แซ่ลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง