วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดโต๊ะอนุบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์การจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง