วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมากระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ บริเวณพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูิมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (ใต้ร่มพระบารมี ชาวนาดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุผ้า ตามโครงการพิธีรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (ใต้ร่มพระบารมี ชาวนาดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เทอม 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ วัน ๆละ ๑๘๕ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กง - 623 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายสุเทพ วัฒนากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง