วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จำนวน 43 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี วังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
วัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้ายป่อง