วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายบุญชู นาคกุลบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มสำนักสงฆ์บ้านบุกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง (กลุ่มนายสุชาติ ศรีกระจ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเต้นท์โดม ทรงโค้ง เพื่อใช้เป็นโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง