วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 17 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ 1-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 1-12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบเอกสาร,เครื่องเจาะกระดาษและระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง