วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี วังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
วัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้ายป่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง