วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มข้างกำแพงวัดแก่งดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัคติคบ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มบ้านนายวิชาญ แสงจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง