วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้บานเลื่อนกระจก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟฟ้าสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง