วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที 200 มิลลิลิตร รสจืด,นมพาสเจอร์ไรซ์ 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อนมพลาสเจอไรด์ รสจืดบรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง