วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กง-๖๒๒ ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมปัก) ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 1-12 ขององค์การตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 1-12 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง