วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 จำนวน 62 วันๆละ 185 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบุกล้วย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในโครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ 4,5,6,9,10,11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง