วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มข้างโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 บ้านวังรี - บ้านบุกล้วย (กลุ่มนางสายรุ้ง ช่วงเปีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)