วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-๖๘๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในโครงการหล่อเทียนพรรษาเเละแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำทะเบียน 81-3992 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง - 623 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อพันธ์ุไม้ ชมพูพันธ์ทิพย์ตามโครงการปลูกป่าทดเเทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ วันๆละ ๑๙ คนๆละ ๒๐ บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง