วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ ในตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปา อบต.แก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง