วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสาธิตในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนา เเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-๖๘๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในโครงการหล่อเทียนพรรษาเเละแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำทะเบียน 81-3992 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง