วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเท่าสะตือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 19 วันๆละ 18 คน ๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 19 วันๆละ 18 คน ๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที 200 มิลลิลิตร รสจืด,นมพาสเจอร์ไรซ์ 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักปลัด) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง