วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) และน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ และซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน อบต.แก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แผงกั้นพาติชั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง