วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลแก่งดินสอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดเรียนพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มบ้านนายนิรันดร์ คงกำเนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มบ้านนายวิชัย ไกรโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มบ้านนายทองแดง ปทุมผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน (กลุ่มบ้านนายเกื้อ แสงสุกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มบ้านนายสา ทองจ้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มโรงชิพเชื่อมสำนักสงฆ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสมเกียรติ โพธิ์สม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)