วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ เสื้อและกางเกง พร้อมปัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง