วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๙๙๒ ปราจีนบุรี (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ - ๙๖๓๔ ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุุถุงๆละ ๒๐๐ มิลลิลิตร ดื่มระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก) จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อเคมีภัณฑ์โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการระงับโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง