วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 19 วันๆละ 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเท่าสะตือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 19 วันๆละ 18 คน ๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 19 วันๆละ 18 คน ๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที 200 มิลลิลิตร รสจืด,นมพาสเจอร์ไรซ์ 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง