วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (กลุ่มนางบังเอิญ ประเคนเครื่อง) ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (กลุ่มนายบุญชู นาคกุลบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (กลุ่มนายล่ำ วงษ์สา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 (กลุ่มนายบุญธรรม เครือขันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มประมวล ธิประโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มข้างฐานป่าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (กลุ่มข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 กลุ่มนายทองเย็น ศรีเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง