วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรด์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร , นมยูเอชที รสจือบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร เทอม ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า,อุปกรณ์อ่านบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และ เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก,เคื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง-622 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาเตรียมสนามและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง