วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งดินสอ เทอม ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว เชื่อม กลุ่มบ้านหินเทิน)