วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนายสมชาย จิตรสายชลธารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายประมวล ธิประโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มนายจำปี พื้นฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนางรุ่ง ภูเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง